کلیدواژه‌ها = گویش‌های جنوب‌غربی
ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168

اسفندیار طاهری