نویسنده = ���������������������� ��������
اطلس زبانی استان بوشهر و تعیین مرز همگویی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1402

10.22124/plid.2023.22717.1612

اله کرم عاملی؛ علی ربیع؛ زهرا باباسالاری