نویسنده = ���������������� ��������
تکیه واجی در زبان گیلکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 51-75

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور