نویسنده = �������� �������������� ��������
«جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-30

10.22124/plid.2021.19742.1536

شکوفه جعفری؛ شادی داوری؛ رویا صدیق ضیابری