نویسنده = ������������ ��������
فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 77-101

10.22124/plid.2021.18607.1513

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوی