نویسنده = �������������� ��������
بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-195

10.22124/plid.2020.15665.1439

محمد واخیده؛ محمد امین صراحی؛ مریم دانای طوس