نویسنده = ������������ ��������
تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی)

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 245-263

10.22124/plid.2020.15042.1423

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی