نویسنده = ������������ ��������
بررسی معنایی فعلهای وجهی گیلکی (گونۀ سیاهکلی)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-107

10.22124/plid.2022.20678.1562

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی


کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 113-126

10.22124/plid.2019.10958.1296

شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری