نویسنده = �������� ���������� ��������
گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-23

10.22124/plid.2020.13982.1385

الهه جهان پناه؛ منصور شعبانی