نویسنده = �������������� ��������������
تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 189-211

10.22124/plid.2019.13112.1360

علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ محمود براتی خوانساری