نویسنده = ���������� ������������������ ������ ����������
ذکر شمه‌ای از محاسن نسخة تهران در خوانش دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 79-101

10.22124/plid.2020.12462.1340

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی