نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 7-33

10.22124/plid.2018.10634.1281

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده