نویسنده = ������������ ����������
نقش کمیت نماها بر حضور بند موصولی در زبان فارسی گفتاری

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 29-49

10.22124/plid.2021.14272.1393

نسرین آژیده؛ مهرداد نغزگوی کهن