نویسنده = ������������ ���������� ������
بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 113-128

10.22124/plid.2019.9768.1241

علی دانشور کیان؛ مریم حسینی لرگانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه