نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-152

10.22124/plid.2019.8779.1197

فاطمه شیبانی فرد؛ زهره زرشناس؛ محمد مطلبی