نویسنده = ���������������� �������������� ��������
بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-29

10.22124/plid.2018.7746.1155

علی صفایی سنگری؛ سمیه قربانپور دلیوند