نویسنده = ���������������� ����������
قالب‌های معنایی فعل «خواندن» در فارسی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 145-168

10.22124/plid.2020.15405.1432

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان