نویسنده = ������������ ����������
نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-44

اورنگ ایزدی؛ الناز نگارش