نویسنده = ���������� ������������������ ������
ساخت واژگان خویشاوندی تالشی با رویکرد اجتماعی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 125-145

10.22124/plid.2017.2478

علی نصرتی سیاهمزگی