نویسنده = �������������� ��������
فعل در گویش کتولی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 265-287

10.22124/plid.2023.22041.1601

سعید وحیدفر؛ فرح زاهدی؛ فاطمه جدلی