نویسنده = ������������ ���������������� ��������
چارچوب‌های ارجاع زمانی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 243-263

10.22124/plid.2022.18658.1515

سهند الهامی خراسانی