نویسنده = ���������������� ������������ �������� ��������
وام واژه های روسی در گویش گیلکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-187

10.22124/plid.2019.12975.1355

سیده مهنا سیدآقایی رضایی