نویسنده = ���������� ����������
توالی صفات در زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-21

10.22124/plid.2017.2473

محمد راسخ مهند؛ طاهره ثمری