نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی معنایی فعلهای وجهی گیلکی (گونۀ سیاهکلی)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-107

10.22124/plid.2022.20678.1562

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی