زبان فارسی و گویش های ایرانی (PLID) - داور - داوران