اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فیروز فاضلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه کیلان

human.guilan.ac.ir/~drfiroozfazeli
dr_fazeliguilan.ac.ir
0000-0003-4801-4180

سردبیر

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~rezayati
kishekhalehyahoo.com
0000-0001-5775-2359

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~barekat
behzadbarekatyahoo.com
0000-0002-7117-6930

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mdehaghi/?lang=fa-ir
mdehaghiut.ac.ir
0000-0003-4517-1631

h-index: 5  

عباس خائفی

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار دانشگاه گیلان

human.guilan.ac.ir/~khaefi
khaefiguilan.ac.ir
0000-0003-0462-4024

مریم دانای طوس

زبان‌شناسی همگانی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~maryam.dana
maryam.danagmail.com
0000-0002-5307-085X

h-index: 6  

محمد راسخ مهند

زبان‌شناسی همگانی استاد دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/fa/~rasekh
rasekhbasu.ac.ir
0000-0002-3109-7787

h-index: 8  

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~rezayati
kishekhalehyahoo.com
0000-0001-5775-2359

h-index: 2  

منصور شعبانی

زبان‌شناسی همگانی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~mshabani
mshabaniguilan.ac.ir
0000-0003-0884-7962

h-index: 4  

علی اشرف صادقی

زبان‌شناسی همگانی استاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی

apll.ir/1397/08/05/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C/
ali_ashraf_sadeghiyahoo.com
0000-0002-1487-0344

فیروز فاضلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

human.guilan.ac.ir/~drfiroozfazeli
drfiroozfazeliyahoo.com
0000-0003-4801-4180

غلامحسین کریمی دوستان

زبان‌شناسی همگانی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gh5karimi/
gh5karimiut.ac.ir
0000-0003-0016-9917

h-index: 6  

مجتبی منشی‌زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9669731/
monshizadeh30yahoo.com
0000-0003-0854-0557

پارسا یعقوبی جنبه‌سرائی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~pyaghoobi/
p.yaghoobiuok.ac.ir
0000-0001-6017-924X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

گارنیک آساطوریان

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد و رئیس انستیتوی خاورشناسی دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان، ارمنستان

www.researchgate.net/profile/Garnik-Asatrian
garnik.asatrianrau.am
0000-0002-6171-7481

h-index: 3  

لودویگ پاول

ایران‌شناسی و زبان‌های ایرانی استاد دانشگاه هامبورگ، آلمان

www.aai.uni-hamburg.de/voror/personen/paul.html
ludwig.pauluni-hamburg.de
0000-0003-2178-8872

حسن رضایی باغ بیدی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه اوساکا، ژاپن

researchmap.jp/HassanRezaiBaghbidi
harezai2001yahoo.co.uk
0000-0001-6960-0790

مدیر اجرایی

فرزانه آقاپور

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~farzaneh.aghapour
farzaneh.aghapourguilan.ac.ir
0000-0001-7355-7449

ویراستار ادبی

علی نصرتی سیاهمزگی

زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه فرهنگیان رشت

ali.nosrati.smgmail.com
0000-0001-7208-0618

ویراستار انگلیسی

رضا امینی

زبان شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

iranaminimsn.com
0000-0002-0486-2332

کارشناس نشریه

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس

zabanmag1395gmail.com
0000000156913341