دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-173 
6. بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی

صفحه 113-128

علی دانشور کیان؛ مریم حسینی لرگانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


7. بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب

صفحه 129-152

فاطمه شیبانی فرد؛ زهره زرشناس؛ محمد مطلبی


8. ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری

صفحه 153-173

علی نویدی ملاطی؛ سید اسماعیل قافله‌باشی؛ سیدعلی قاسم‌زداه