نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمینا، محمد تقی یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]

ا

 • ابوالحسنی چیمه، زهرا بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • اخلاقی، فریار رده‌شناسیِ ترتیبِ واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقیِ زبانِ گیلکی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • انصاریان، شادی پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

ب

 • بامشادی، پارسا پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

پ

 • پورالخاص، شکرالله آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]

ج

 • جعفری، شکوفه نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]

ح

 • حسینی لرگانی، مریم بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

خ

 • خانبابازاده، کیومرث تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • خدادادیان، مهدی آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]

د

 • دانای طوس، مریم تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • دانشور کیان، علی بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • داوری، شادی نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • داوری اردکانی، نگار پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

ر

 • راسخ مهند، محمد تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام‌ اندامِ سر در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-35]
 • رجبی، خدیجه نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • رضایی، والی تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]

ز

 • زرشناس، زهره بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]

س

 • سمیع زاده، رضا یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]

ش

 • شیبانی فرد، فاطمه بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]

ص

 • صحرائی، رضامراد در جست‌وجوی مفهوم دستور آموزشی در آموزش زبان دوم؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-45]

ف

 • فلاحتی، محمّد هادی یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]

ق

 • قاسم‌زداه، سیدعلی ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]
 • قافله‌باشی، سید اسماعیل ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]
 • قانع، زهرا تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]

ک

 • کرمزاده هفتخوانی، یاسر گزارش علمی کنفرانس بین‌المللی اقوام بومی منطقة قفقاز و کاسپین، نظر به واقعیت‌های علمی و تحریف [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-203]
 • کوچکی زاد، کتایون بررسی حدنمایی حروف اضافه در زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]

گ

 • گندمکار، راحله تحلیل معنایی گواه‏نمایی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 99-120]

م

 • متولیان نایینی، رضوان تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]
 • مصطفوی، پونه رده‌شناسیِ ترتیبِ واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقیِ زبانِ گیلکی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • مطلبی، محمد بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]
 • ملکی، ساسان تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام‌ اندامِ سر در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-35]
 • منصوری، مجید نقشِ شاهدهای شعریِ فرهنگ‌ها در تصحیحِ بیت‌هایی از سنایی و مولوی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-61]

ن

 • نصیری، سجاد آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]
 • نویدی ملاطی، علی ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]

و

 • واعظی، هنگامه بررسی حدنمایی حروف اضافه در زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]

ه

 • هادی زاده، محمد جواد در جست‌وجوی مفهوم دستور آموزشی در آموزش زبان دوم؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-45]