نمایه نویسندگان

ب

ج

 • جعفری، فاطمه تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعۀ موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]
 • جم، بشیر بست چاکنایی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 73-92]

د

 • دستلان، مرتضی نمود تکرار در زبان فارسی؛ نگاهی نو برپایۀ سازوکار دوگان‌سازی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]

ر

 • راسخ مهند، محمد بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • رزاقی، سیدطیب پی‌بست‌ها و پیش‌بست‌های ضمیری در گویش ابوزیدآبادی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 133-155]
 • رضایی، والی صفت‌های فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • روحی، مهری بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • روشن، بلقیس بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]

ش

 • شیخی، سحر تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-54]
 • شریفی، شهلا کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 113-126]

ص

 • صادقی، وحید تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-54]
 • صبوری، نرجس بانو کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 113-126]
 • صدیقی نژاد، سپهر مطالعۀ تاریخی سه جفت‌‌آوای خاص در گونۀ رودباریِ قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]
 • صفایی سنگری، علی بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 7-29]
 • صفری، علی دستور ساختمدار: شواهدی از گروه اسمی مرکب در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 57-73]

ط

 • طالبی، الهه تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]
 • طبیب زاده، امید صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 7-33]

غ

 • غیاثی زارچ، ابوالقاسم تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعۀ موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

ف

 • فاروقی، جلیل اله تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]

ق

ک

 • کریمی، امین صفت‌های فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

م

 • مطلبی، محمد مطالعۀ تاریخی سه جفت‌‌آوای خاص در گونۀ رودباریِ قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]

ن

 • نغزگوی کهن، مهرداد زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 55-71]