زبان فارسی و گویش های ایرانی (PLID) - نمایه نویسندگان