دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

فرآیند دوگان سازی کامل در زبان تاتی در چارچوب نظریه دوگان سازی صرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1402

10.22124/plid.2023.24625.1636

طاهره دولت پور لاکه؛ منصور شعبانی


بررسی کمّی تغییر رفتار اجزای فعلی در فارسی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22124/plid.2023.24676.1637

مهدی پری زاده؛ مسعود قیومی