نویسنده = ������������������ ��������
اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-23

10.22124/plid.2022.22276.1603

موسی محمودزهی