نویسنده = ������������ ����������
متن‏‌شناسی تحریمةالقلم و تصحیح ابیاتی از آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 187-210

10.22124/plid.2022.21317.1583

محمود رحیمی؛ محمدکاظم یوسف پور