نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی تلفظ اسم‌های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-54

10.22124/plid.2022.20394.1548

بشیر جم؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری