نویسنده = ������������ ��������������
نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 169-196

10.22124/plid.2020.16354.1455

نیما آصفی؛ ابراهیم شفیعی