نویسنده = ���������������� ����������
نفی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 223-247

10.22124/plid.2021.14873.1426

آزاده میرزائی