نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������