نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-260

10.22124/plid.2020.10638.1282

سیده فاطمه نیک گهر؛ علی اکبر باقری خلیلی