نویسنده = ���������� ������
تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 35-54

10.22124/plid.2018.9926.1252

وحید صادقی؛ سحر شیخی