نویسنده = �������������� �������� ������
تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 127-148

10.22124/plid.2018.9732.1238

صدیقه سادات مقداری؛ الهه طالبی؛ جلیل اله فاروقی