نویسنده = ������������ ����������
بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 55-79

10.22124/plid.2021.16987.1467

فریبا صبوری؛ الهام ایزدی