نویسنده = ���������� ������������ ��������
فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی

دوره 2، شماره 2، مهر 1396، صفحه 161-179

10.22124/plid.2017.2817

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهانفر