نویسنده = ������������ ����������
ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 137-159

فرشته آلیانی؛ فیروز فاضلی