نویسنده = ���������������� �������� ����������
پراکندگی زبانی در استان مرکزی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 203-216

10.22124/plid.2023.22965.1615

ذبیح اله کمیجانی بزچلویی؛ مریم سادات غیاثیان؛ مرتضی طاهری اردلی