نویسنده = ������������������ ��������
گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-149

اعظم شاهسواری؛ محمد دبیر مقدم