نویسنده = ������������ ��������������
بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 93-115

عباسعلی آهنگر؛ ابراهیم مرادی