نویسنده = ���������������� ��������
زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 71-95

سلیمان قادری نجف آبادی؛ محمد عموزاده؛ منوچهر توانگر