نویسنده = ���������� ���������������� ��������
پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 121-144

10.22124/plid.2019.11241.1307

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان؛ نگار داوری اردکانی