نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی