نویسنده = ������������ ��������
دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 169-193

مهدی کارگر؛ احمدرضا نظری چروده